Ako organizovať lyžiarsky kurz, aby ste sa nedostali do problémov

V súčasnosti neexistuje jednotný zákon, ktorý by upravoval organizovanie lyžiarskeho a snowboardingového kurzu (01/2017). Tento článok je reportážou, na čo si dať pozor a z ktorých zdrojov čerpať informácie.

Ak sa učiteľ TV a riaditeľ školy nechce dostať do problémov, mali by mať naštudované mnohé zákony a vyhlášky.

Zvládnuť minimálne 8 zákonov a vyhlášok môže byť problém. Je potrebné prejsť aj 250 stranové zákony. Z toho podstatného vznikne mozaika, ktorá odpovie na otázku:

Ako postupovať pri organizovaní lyžiarskeho kurzu?

1. Ak sa Vaša škola rozhodla zorganizovať lyžiarsky kurz, riaditeľ školy písomne poveruje učiteľa/telocvikára zorganizovaním kurzu. Organizátorom kurzu je však škola.

2. Každá škola by mala mať vypracovanú vlastnú smernicu ako postupovať pri organizovaní lyžiarskych kurzov a výcvikov. Je lepšie mať smernicu možno s chybami, ako nemať žiadnu. Táto povinnosť patrí riaditeľovi.

Aké potvrdenie musí telocvikár získať pred kurzom

1. Informovaný súhlas rodiča

2. Podpísanú prihlášku na lyžiarsky kurz

3. Potvrdenie od lekára, že je žiak zdravý (max. 30 dní staré)

4. Potvrdenie od rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa (max. jeden deň staré)

5. Získať rozhodnutie RÚVZ o posúdení zotavovacieho podujatia. Úrad sa musí informovať minimálne 30 dní pred začiatkom lyžiarskeho kurzu.

6. Revíznu správu vlekov (ak sa jedná o vlek, ktorý nie je súčasťou veľkého lyžiarskeho strediska)

7. Zistiť si lekára v spádovej oblasti. V kompetencii RÚVZ nie je podávať informáciu o pridelenom lekárovi v spádovej oblasti.

Poistenie

1. Telocvikár by si mal preveriť u riaditeľa školy, aké poistenie škola už má. Väčšinou je nedostatočné. Je vhodné sa pripoistiť.

Napríklad: Veľa poistení sa vzťahuje na deti a nie na telocvikára. Ak dôjde k zraneniu dieťaťa a bude prevážané vrtuľníkom, telocvikár je povinný ísť s dieťaťom ako sprievodná dospelá osoba. Na toto sa ale poistenie nemusí vzťahovať.

2. Preverte si poistenie detí – úrazové poistenie na horách. Ak lyžujete vo veľkom stredisku, máte ski-pas. Ten zabezpečuje základné poistenie priamo na svahu. Pre potreby lyžiarskeho kurzu je len základné a pravdepodobne nedostatočné.

Tip: pozrite si aj samostatný príspevok o poistení.

Zdravotník

Podľa paragrafu 25 ods. 2 písm. h) zákona 355/2007 Z. z. je organizátor zotavovacieho podujatia povinný zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí. Zákon nestanovuje spodnú hranicu.

Kvalifikovaní zdravotníci sú:

Podľa paragrafu 5 ods. 2  vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z. zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí zabezpečuje odborne spôsobilá osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo záchranára podľa osobitého predpisu.

Na lyžiarskom kurze musí byť lekárnička. Jej obsah upravuje vyhláška 526/2007 Z.z.

Telocvikár nie je oprávnený podávať chorému dieťaťu lieky z lekárničky. To môže len zdravotník.

Organizovať pobyt sám alebo cez cestovku?

Telocvikár samozrejme môže využiť služby cestovnej kancelárie. Aj keď cestovná kancelária veľa vecí zabezpečí, nie všetko.

Čo si všímať pri výbere miesta lyžiarskeho kurzu

 • Musí vyhovovať hygienicky. Musí mať potvrdenie od RÚVZ.
  Nestačí, ak cestovná kancelária povie, že spĺňa. Nestačí ak zamestnanec hotela napíše, že sú spôsobilí. Musia mať potvrdenie a pečiatku od RÚVZ
 • Ak má hotel vlastný vlek, musí mať potvrdenie o revízii vleku. Ak lyžujete vo veľkých strediskách, tam revízie majú.
 • Preverte si schválenú kapacitu zariadenia. Ak idete cez cestovnú kanceláriu, tá povie, že zariadenie spĺňa napr. pre 50 osôb. Chata môže mať v skutočnosti povolenie od RÚVZ na nižší počet lôžok ako deklarujú cestovky. Prípadnú pokutu budete znášať Vy.
 • Overte si, či je chata poistená za škodu.
 • Počet toaliet, spŕch musí zodpovedať počtu detí. Predstavte si zariadenie s dvoma WC, ak na kurze prepukne črevné ochorenie.

Čo si všímať na svahu? Ako si vybrať lyžiarske stredisko?

 • Pre lyžiarsky kurz sú povolené len zjazdovky s modrou a červenou farbou. Čierna farba nie je dovolená. Bude v okolí pobytu dostatok takýchto svahov?
 • Učiteľ musí zvážiť spôsobilosť svahu, či je aktuálne vhodný.

Na svahu môžete byť maximálne 6 hodín za deň. Napríklad 3+3, 4+2, alebo 2+4.

Deti do 15 rokov musia mať prilbu a reflexné prvky

Max. počet detí v skupinke je 15 detí pre lyže, 10 detí pre snowboard

Inštruktor lyžovania alebo snowboardu musí byť pedagogický pracovník. Ak máte čo i len jedno dieťa so snowboardom, musíte mu zabezpečiť snowboardingového inštruktora.

 • 3. deň musí byť voľný.
 • Na svahu sa riadite zákonom o horskej službe.
 • Ak máte viacero lyžiarskych družstiev na svahu je dobré mať tieto družstvá rozlíšené rôznymi farbami.

Personál lyžiarskeho kurzu

 • Inštruktor musí mať riadnu pracovnú zmluvu – dohodu o vykonaní práce. Inštruktor lyžovania a snowboardingu musí byť pedagogický zamestnanec.
 • Inštruktora je možné si najať aj priamo v lyžiarskom stredisku, ale musí to byť pedagogický pracovník. Zvážiť treba, že takýto inštruktor vám mimo svahu nepomôže.
 • Zdravotník musí mať riadnu pracovnú zmluvu, dohodu.
 • Všetok personál musí mať so školou podpísanú pracovnú zmluvu. Neobstojí argument, že inštruktorov zabezpečí cestovná kancelária. (zabezpečuje riaditeľ)
 • Všetok personál musí mať absolvované a podpísané BOZP. (zabezpečuje riaditeľ)
 • Podľa paragrafu 5 vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z.z. ustanovuje, že na zotavovacom podujatí môže pracovať len zdravotne spôsobilá osoba. Posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydá lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, predloží osoba pracujúca na zotavovacom podujatí organizátorovi zotavovacieho podujatia. Pedagogickí pracovníci a zdravotnícki pracovníci posudok o zdravotnej spôsobilosti nepredkladajú.

Organizátor zabezpečuje dostatočný počet pracovníkov na lyžiarskom kurze. Telocvikári by si to mali ustriehnuť.

Telocvikár je zamestnanec ako každý iný. Riadi sa zákonníkom práce. Má nárok na psychohygienu a nemôže byť 24 hodín v kuse v práci. Po návrate zo svahu, by ho mal vystriedať vychovávateľ alebo iný pedagogický pracovník.

Dokumentácia

1. Zoznam detí
1. Zoznam pracovníkov kurzu
2. Prihlášky detí
3. Vyhlásenia zákonných zástupcov
4. Zdravotnícky denník – Do zdravotníckeho denníka sa zaznamenáva každá zmena zdravotného stavu, podanie liekov (aj tých, ktoré deti pravidelne užívajú a ktoré si priniesli so sebou na zotavovacie podujatie) u každého konkrétneho dieťaťa.

Podľa paragrafu 25 ods. 2 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. organizátor zotavovacieho podujatia musí viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju 6 mesiacov od skončenia zotavovacieho podujatia.

Je to dôležité napríklad v prípade, ak by rodič napadol školu a personál, že jeho dieťa nebolo ošetrené. O všetkom musí byť záznam.

Zákony ktoré k 01/2017 upravujú organizáciu lyžiarskych a snowboardových kurzov

Školský zákon

Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odporúčané časti: §30 odst. 7, §33 odst. 12

Zákon o financovaní ZŠ,SŠ a školských zariadení

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v neskorších predpisov. Odporúčané časti: §7 odst. 19

Zákon o horskej službe

Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Odporúčané časti: §8a bod 1 – 8

Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odporúčané časti: §25 bod 1 a 2

Vyhláška o ZŠ

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Odporúčané časti: §7 bod 1,6,7,8

Vyhláška o SŠ

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách. Odporúčané časti: §6 bod 1,2,4,5,6

Vyhláška o špeciálnych školách

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách. Odporúčané časti: §2 bod 18b

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 526/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatie. Odporúčané časti: §2 bod 1, §3 bod 1, §4 bod 1,2,3, §5 bod 2, §7 bod 4, §8 bod 2,3, §12

Zákonník práce

Zákonník práce 311/2001 Z.z.  Odporúčané časti: §223

Náhrady pri pracovnej ceste pedagogického zamestnanca

Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách z znení neskorších predpisov

Článok a video je reportážou zo semináru MPC BA. Má pomôcť zorientovať sa aspoň kde hľadať informácie. Upozorňujeme, že sa nejedná o právny dokument.

Ak vám tento článok pomohol alebo sa vám páči, nezabudnite sa podeliť v komentároch a zdielať ho. Ďakujeme

Aktualizované 21.05.2017

Reportáž zo seminára z metodicko-pedagogického centra o lyžiarskych kurzoch nenechala chladných ani úradníkov z RÚVZ. Pripomienkovali viaceré body obsahu uverejneného na stránke telocvikari.sk k lyžiarskym kurzom.

Cieľom reportáže nebolo priniesť návod, ale upozorniť na komplikovanosť a nejasnosť v organizovaní kurzov. Preto nás teší, že si odborníci našli čas medzi svojimi povinnosťami aj na telocvikárov a pomohli doplniť zložitú problematiku. Kompletné znenie vyjadrenia RÚVZ nájdete na tejto linke http://www.vzbb.sk/…/…/spravy/2017/zotavovacie_podujatia.php

Aktualizované 2019

Za ten cca rok a pol sa veľa zmenilo. Oslovil som príslušné centrá s prosbou o pomoc s aktualizáciou. Zatiaľ som žiaľ nenatrafil na správneho a ochotného človeka. Článok ostáva v redakčnom archíve. Čitateľ by mal mať na pamäti, že niektoré jeho časti sú už neaktuálne.  Ak tieto riadky číta úradník, ktorý chce pomôcť s aktualizáciou, prosím kontaktujte ma. Ďakujem

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Wilson Replica FIBA 3x3 basketbalová lopta

28,00 €

Wilson Replica FIBA 3x3 basketbalová lopta Kúpiť

Molten C7 HC3500 Hádzanárska lopta Veľkosť: 0

45,00 €

Molten C7 HC3500 Hádzanárska lopta Veľkosť: 0 Kúpiť

Sada slalomových palíc Variant: Pevný hrot

49,70 €

Sada slalomových palíc Variant: Pevný hrot Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.